મતદાર સાક્ષરતા ક્લબ

  • by NSS
  • 11-11-2022
  • સરકારી કૉલેજ, વંથલી

તારીખ-૧૫/૧૦/૨૦૨૨ નાં રોજ અત્રેની સરકારી વિનયન અને વાણિજ્ય કૉલેજ, વંથલી(સોરઠ) ખાતે NSS વિભાગ દ્વારા મતદાર સાક્ષરતા ક્લબ અંતર્ગત સ્વીપ પ્રકલ્પના અનુસંધાને વિશેષ વ્યાખ્યાનનું આયોજન કરવામાં આવશ

Author by NSS

Lorem ipsum doldor sit amet, consectetur adeipiscing elit, sed do eiusmod temdpor incididuent ut labore et doelore magna aliqua.. Lorem ipsum doldor sit amet, consectetur adeipiscing elit, sed do eiusmod temdpor incididuent ut labore et doelore magna aliqua..

3 Comments

  • AdminReply
    Jul 07, 2015 - 4:48 am Nov 15, 2015 - 08:07 pm

    There are many variations of passages of Lorem Ipsum

Leave a comment